Home » מניית כיל

Category Archives: מניית כיל

Feed Subscription

מניית כיל והציבור

כמו חברות רבות גם חברת כיל מונפקת בבורסה ונדרשת לעמו בכללים לרישום הקבועים בתקנונה של הבורסה ולפעול לפי הנחיותיו. כללי הרישום נדרשים לאמות המידה המחמירות והקפדניות שבהן נדרשת כל חברה לעמוד ובהן, בין השאר: הצהרת הון עצמי והחזרות ציבור, כללים ...

Read More »